วันศุกร์, 18 สิงหาคม 2560 14:11

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกฝ่ายนโยบายและแผน จำนวน 2 คน