วันศุกร์, 18 สิงหาคม 2560 14:18

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน