วันศุกร์, 18 สิงหาคม 2560 14:20

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก พนักงานทำความสะอา, พนักงานขับรถยนต์ และนักงานรักษาความปลอดภัย