วันศุกร์, 18 สิงหาคม 2560 14:23

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนัสนุนฯ ฝ่ายนโยบายและแผน