วันศุกร์, 26 ตุลาคม 2561 09:32

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน