วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2562 11:34

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประเมินความสามารถของหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด เพื่อรับรอง มผช. อย่างมีประสิทธิผล"