folder กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Documents

document 03 การขอรับคืนค่าภาคหลวงแร่ถ่านหินที่นำไปใช้ภายในประเทศ (60 download)
document 06 การขอรับใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครองแบบแร่กรณีหน่วยงานอื่นตรวจวิเคราะห์แร่ (38 download)
document 08 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (43 download)
document 09 การขอต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ (46 download)
document 10 การขอต่ออายุประทานบัตรทำเหมืองแร่ (41 download)
document 11 การขอประทานบัตรทำเหมืองใต้ดิน (แบบแร่ 5 ก)
document 12 การขอใบอนุญาตทดน้ำหรือชักน้ำ(แบบแร่12)
document 13 การขอใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย (แบบแร่ 18)
document 14 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เก็บแร่ (แบบแร่ 22)
document 15 การขอใบอนุญาตซื้อแร่ (แบบแร่ 20)
document 16 การขอใบอนุญาตแต่งแร่ (แบบแร่ 25)
document 17 การขอใบอนุญาตร่อนแร่ (แบบแร่ 19)
document 18 การขอใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง (แบบแร่ 23)
document 19 การขอใบอนุญาตหยุดการทำเหมือง (แบบแร่ 9)
document 20 การขอใบอนุญาตทำเหมืองใกล้ทางหลวงหรือทางน้ำสาธารณะ (แบบแร่ 10)
document 21 การขอใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร (แบบแร่ 28)
document 22 การขอใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร (แบบแร่ 28) กรณีเป็นแร่ยิปซัม
document 23 การขออนุญาตเปิดการแต่งแร่ (34 download)
document 24 การขอใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (แบบแร่ 26)
document 25 การขออนุญาตเปิดการทำเหมือง (30 download)