folder รายงานอื่นๆ

Documents

pdf รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By 39 download

Download (pdf, 150 KB)

003 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลประโยชน์ทับซ้อน 2563 สอจ.นนทบุรี.pdf

pdf รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

By 44 download

Download (pdf, 41 KB)

001A รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2562.pdf

pdf รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By 41 download

Download (pdf, 73 KB)

001A รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2563.pdf

pdf รายงานสรุปการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สอจ.นนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63)

By 25 download

Download (pdf, 34 KB)

005A รายงานสรุปการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบ 2563.pdf

pdf รายงานสรุปการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สอจ.นนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส1

By 39 download

Download (pdf, 34 KB)

002A รายงานสรุปการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ไตรมาส1.pdf

pdf รายงานสรุปการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สอจ.นนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส2

By 42 download

Download (pdf, 34 KB)

003A รายงานสรุปการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ไตรมาส2.pdf

pdf รายงานสรุปการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สอจ.นนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส3

By 36 download

Download (pdf, 34 KB)

004A รายงานสรุปการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ไตรมาส3.pdf

pdf รายงานสรุปการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สอจ.นนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส4

By 24 download

Download (pdf, 34 KB)

005A รายงานสรุปการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ไตรมาส4.pdf

pdf รายงานสรุปการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สอจ.นนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส1

By 4 download

Download (pdf, 34 KB)

001A รายงานสรุปการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 2564 ไตรมาส1.pdf

pdf รายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63)

By 38 download

Download (pdf, 77 KB)

001A รายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต 2563_ไตรมาส1-3.pdf

pdf รายงานสรุปผลภาพรวมเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 30 - ก.ย. 63)

By 22 download

Download (pdf, 87 KB)

รายงานสรุปผลภาพรวมเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63).pdf

pdf รายงานสรุปผลภาพรวมเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)

By 47 download

Download (pdf, 60 KB)

001A รายงานสรุปผลภาพรวมเรื่องร้องเรียน_2563_6เดือน.pdf

pdf แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 2564

By 49 download

Download (pdf, 1.16 MB)

แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 2564.pdf

แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 2564