folder จัดซื้อจัดจ้าง

Documents

pdf ผลการปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

By 85 download

Download (pdf, 34.76 MB)

EB5 (3.1) การปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมความโปร่งใสในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง.pdf

pdf ผลการปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

By 79 download

Download (pdf, 57.37 MB)

EB5 (3.2) การปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมความโปร่งใสในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง.pdf

pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส1 (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62)

By 59 download

Download (pdf, 2.81 MB)

001A รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง_ปีงบ2563_ไตรมาส1.pdf

pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 63)

By 59 download

Download (pdf, 3.04 MB)

002A รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง_ปีงบ2563_ไตรมาส2.pdf

pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 63)

By 56 download

Download (pdf, 2.62 MB)

003A รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง_ปีงบ2563_ไตรมาส3.pdf