folder จัดซื้อจัดจ้าง

Documents

pdf ผลการปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง Popular

By 108 download

Download (pdf, 34.76 MB)

EB5 (3.1) การปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมความโปร่งใสในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง.pdf

pdf ผลการปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม Popular

By 103 download

Download (pdf, 57.37 MB)

EB5 (3.2) การปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมความโปร่งใสในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง.pdf

pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส1 (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62)

By 72 download

Download (pdf, 2.81 MB)

001A รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง_ปีงบ2563_ไตรมาส1.pdf

pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 63)

By 73 download

Download (pdf, 3.04 MB)

002A รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง_ปีงบ2563_ไตรมาส2.pdf

pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 63)

By 70 download

Download (pdf, 2.62 MB)

003A รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง_ปีงบ2563_ไตรมาส3.pdf

pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 63)

By 6 download

Download (pdf, 976 KB)

004A รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง_ปีงบ2563_ไตรมาส4.pdf

pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส1 (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63)

By 8 download

Download (pdf, 1.47 MB)

001A รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง_ปีงบ2564_ไตรมาส1.pdf