กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

  • กำกับ ควบคุม ดูแล และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมแร่ดีบุก กฎหมายว่าด้วยโรงงาน (เฉพาะในส่วนโรงงานโม่ บด หรือย่อยหิน การทำเกลือสินเธาว์ การสูบน้ำเกลือจากใต้ดิน) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ส่งเสริม และพัฒนาการทำเหมืองแร่ แต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม
  • ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความผลอดภัยในการทำเหมืองแร่ แต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม