กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

  • งานกำกับดูแลควมคุมโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
  • งานจดทะเบียนเครื่องจักร
  • งานวัตถุอันตราย
  • งานส่งเสริมเพื่อป้องกันสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงงาน
  • ส่งเสริมและตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)