กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

  • ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม อุตสาหกรรมชุมชน และผู้ประกอบการในจังหวัด
  • ส่งเสริมการใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ( มผช .)
  • บริการเงินทุนหมุนเวียน เพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม

หน่วยงานเกี่ยวกับ SMEs 
หน่วยงานที่ให้บริการแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในด้านต่างๆมีอยู่จำนวนมาก เพื่อให้การค้นหาเป็นไปด้วยความสะดวก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ทำการรวบรวมและเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆเหล่านั้นโดยแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆตามลักษณะงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาบุคลากร