กลุ่มนโยบายและแผนงาน

กลุ่มนโยบายและแผนงาน

  • งานนโยบายและแผน
  • งานตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล 
  • งานอำนวยการและบริหารงานทั่วไป 
  • งานบริหารการเงินและงบประมาณ 
  • งานบริการด้านข้อมูลอุตสาหกรรม
  • งานประสานงานราชการ 
  • งานธุรการ 
  • งานพัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ 
  • เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต 17
  • เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต 18