วันพุธ, 06 มีนาคม 2562 13:06

การดำเนินการป้องการและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จากภาคอุตสาหกรรม

          เมื่อวันที่ 1  กุมภาพันธ์  2562 จังหวัดนนทบุรี ได้แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (
PM 2.5) จากโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายอำพลอังคภากรณ์กุล) เป็นประธาน
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่เป็นคณะทำงาน และอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี (นายพุทธิกรณ์  วิชัยดิษฐ) เป็นคณะทำงานและเลขานุการ
เพื่อตรวจติดตาม กำกับโรงงานอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่งมีเป้าหมายเป็นโรงงานที่มีหม้อไอน้ำ จำนวน 101 โรงงาน

          เริ่มต้นกิจกรรมการตรวจติดตาม กำกับโรงงานอุตสาหกรรม โดยจัดกิจกรรม Kick Off ณ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2562
จนถึงปัจจุบันได้ตรวจติดตาม กำกับโรงงานในกลุ่มเป้าหมาย จำนวนทั้งสิน 80 โรงงาน (มีโรงงานหยุดประกอบกิจการ/เลิกใช้หม้อไอน้ำ จำนวน 21 โรงงาน)
ผลการตรวจสอบ พบว่า โรงงานมีระบบขจัดฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของหม้อไอน้ำเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และโรงงานส่วนใหญ่
ไม่ได้ใช้งานหม้อไอน้ำเต็มกำลังการผลิต จึงไม่น่าจะเป็นต้นเหตุของปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ทั้งนี้ คณะทำงานฯ กำหนดจัดกิจกรรมสรุปผล
และ
Open House และ Big Cleaning Day ในวันที่ 11 มีนาคม  2562 ณ บริษัท เมโทร พาเนล จำกัด  โดยมีนายภาณุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน