วันพฤหัสบดี, 14 มีนาคม 2562 15:09

กิจกรรม Open House & Big Cleaning Day

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายพุทธิกรณ์ วิชัยดิษฐ อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี เลขานุการ
คณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (
PM 2.5) จากโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรม
Open House & Big Cleaning Day ณ บริษัท เมโทร พาเนล จำกัด
ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการ
เปิดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม
โดยพร้อมเพรียง โดยงานจัดขึ้นเพื่อเปิดสถานประกอบการโรงงานให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมตรวจสอบ และเป็นการแสดงการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (
PM 2.5) ที่อาจจะเกิดจากภาคอุตสาหกรรมและสร้างความเชื่อมั่น
แก่ประชาชน รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีของสถานประกอบการโรงงาน
ให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม อาทิเช่น การเปิดสถานประกอบการโรงงาน
ให้ทุกภาคส่วนได้เข้าเยี่ยมชมการทำความสะอาดภายในบริเวณโรงงาน การปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลา เป็นต้น