วันจันทร์, 10 มิถุนายน 2562 14:30

สาระสำคัญในสัญญา ซื้อหมึกสำหรับเครื่องปริ๊นเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง