วันพุธ, 17 พฤษภาคม 2560 12:45

ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

 

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี

เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

………………………….

          ตามที่รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเห็นได้จากนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งรัฐบาลได้นำมากำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) นั้น

          ในการนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรีขอประกาศแสดงเจตจำนงที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนง ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และผู้รับบริการภายนอกหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน โดยมีรายละเอียดการกำหนดนโยบาย มาตรการและแผนงานเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐

 

(นายวิรัตน์  ชูมงคล)

อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี