วันพฤหัสบดี, 21 กุมภาพันธ์ 2562 09:02

ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

 

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี

เรื่อง     การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

………………………….

ตามที่รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเห็นได้จากนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งรัฐบาลได้นำมากำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) นั้น

ในการนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรีขอประกาศแสดงเจตจำนงที่จะบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนง ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และผู้รับบริการภายนอกหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน โดยมีรายละเอียดการกำหนดนโยบาย มาตรการและแผนงานเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ    วันที่ ๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒

 

 

(นายพุทธิกรณ์ วิชัยดิษฐ)

อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี