วันอังคาร, 01 สิงหาคม 2560 15:45

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี

           ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
จำนวน 1 คำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 สิงหาคม 2560 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
3. มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และใช้งาน Internet ได้อย่างดี
4. มีความสารถในการวิเคราะห์ข้อมูล
5. มีบุคลิกภาพที่ดี
6. มีทักษะในการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้เหมาะสม
7. มีทัศนะคติที่ดีต่อการทำงาน และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน

            สามารถสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี   เลขที่ 9/319   หมู่ที่ 6  ถนนกาญจนาภิเษก  ตำบลเสาธงหิน  อำเภอบางใหญ่      จังหวัดนนทบุรี  หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ 0 2595 0334-5 ต่อ 14 , 15