วันจันทร์, 25 ธันวาคม 2560 17:00

ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) กิจกรรมย่อย 3 : โครงการสร้างแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ผู้ผลิตชุมชน กิจกรรมหลักที่ 4.1 : สร้างความรู้ ความเข้าใจ และยกระดับความเชี่ยวชาญแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ ในการผล