วันจันทร์, 21 พฤษภาคม 2561 09:57

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื็อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป และอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ฯ