วันจันทร์, 21 พฤษภาคม 2561 10:01

ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center (ITC)) ระดับจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม