วันศุกร์, 21 กันยายน 2561 17:08

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผนด้านงานพาหนะ ฯ จำนวน 4 คน)