วันศุกร์, 21 กันยายน 2561 17:14

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ภายใต้ค่าใช้จ่ายการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ จำนวน 2 คน)