วันศุกร์, 21 กันยายน 2561 17:24

ข้อกำหนดการจ้าง (Terms of Reference : TOR) การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านยานพาหนะ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี