วันศุกร์, 21 กันยายน 2561 17:25

ข้อกำหนดการจ้าง (Terms of Reference : TOR) การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาดสถานที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี