วันศุกร์, 21 กันยายน 2561 17:29

ข้อกำหนดการจ้าง (Terms of Reference : TOR) การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 คน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ภายใต้โครงการ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพฯ