วันศุกร์, 21 กันยายน 2561 17:31

ข้อกำหนดการจ้าง (Terms of Reference : TOR) การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมปัญญา