วันพุธ, 23 มกราคม 2562 15:50

สาระสำคัญในสัญญา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม เอ4 จำนวน 100 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง