folder ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Documents

pdf 01. รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนและเหตุภาวะฉุกเฉินจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2561

By 66 download

Download (pdf, 917 KB)

ร้องเรียนและฉุกเฉิน เดือน ก.ย. 61.pdf

pdf 02. รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนและเหตุภาวะฉุกเฉินจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2561

By 45 download

Download (pdf, 908 KB)

ร้องเรียนและฉุกเฉิน เดือน ส.ค. 61.pdf

pdf 03. รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนและเหตุภาวะฉุกเฉินจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2561

By 38 download

Download (pdf, 901 KB)

ร้องเรียนและฉุกเฉิน เดือน ก.ค. 61.pdf

pdf 04. รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนและเหตุภาวะฉุกเฉินจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม เดือนมิถุนายน 2561

By 55 download

Download (pdf, 914 KB)

ร้องเรียนและฉุกเฉิน เดือน มิ.ย. 61.pdf

pdf 05. รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนและเหตุภาวะฉุกเฉินจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2561

By 52 download

Download (pdf, 900 KB)

ร้องเรียนและฉุกเฉิน เดือน พ.ค. 61.pdf

pdf 06. รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนและเหตุภาวะฉุกเฉินจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม เดือนเมษายน 2561

By 45 download

Download (pdf, 902 KB)

ร้องเรียนและฉุกเฉิน เดือน เม.ย. 61.pdf

pdf 07. รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนและเหตุภาวะฉุกเฉินจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2561

By 54 download

Download (pdf, 892 KB)

ร้องเรียนและฉุกเฉิน เดือน มี.ค. 61.pdf

pdf 08. รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนและเหตุภาวะฉุกเฉินจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2561

By 52 download

Download (pdf, 887 KB)

ร้องเรียนและฉุกเฉิน เดือน ก.พ. 61.pdf

pdf 09. รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนและเหตุภาวะฉุกเฉินจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2561

By 44 download

Download (pdf, 870 KB)

ร้องเรียนและฉุกเฉิน เดือน ม.ค. 61.pdf

pdf 10. รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนและเหตุภาวะฉุกเฉินจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม 2560

By 45 download

Download (pdf, 898 KB)

ร้องเรียนและฉุกเฉิน เดือน ธ.ค. 60.pdf

pdf 11. รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนและเหตุภาวะฉุกเฉินจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน 2560

By 37 download

Download (pdf, 917 KB)

ร้องเรียนและฉุกเฉิน เดือน พ.ย. 60.pdf

pdf 12. รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนและเหตุภาวะฉุกเฉินจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2560

By 38 download

Download (pdf, 910 KB)

ร้องเรียนและฉุกเฉิน เดือน ต.ค. 60.pdf