folder ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Documents

pdf 01. รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนและเหตุภาวะฉุกเฉินจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2562

By 28 download

Download (pdf, 886 KB)

กราฟร้องเรียนและฉุกเฉิน เดือน ก.ย. 62.pdf

pdf 02. รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนและเหตุภาวะฉุกเฉินจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2562

By 14 download

Download (pdf, 882 KB)

ร้องเรียนและฉุกเฉิน เดือน ส.ค. 62.pdf

pdf 03. รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนและเหตุภาวะฉุกเฉินจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2562

By 29 download

Download (pdf, 883 KB)

ร้องเรียนและฉุกเฉิน เดือน ก.ค. 62.pdf

pdf 04. รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนและเหตุภาวะฉุกเฉินจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม เดือนมิถุนายน 2562

By 26 download

Download (pdf, 890 KB)

ร้องเรียนและฉุกเฉิน เดือน มิ.ย. 62.pdf

pdf 05. รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนและเหตุภาวะฉุกเฉินจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2562

By 31 download

Download (pdf, 880 KB)

ร้องเรียนและฉุกเฉิน เดือน พ.ค. 62.pdf

pdf 06. รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนและเหตุภาวะฉุกเฉินจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม เดือนเมษายน 2562

By 30 download

Download (pdf, 870 KB)

ร้องเรียนและฉุกเฉิน เดือน เม.ย. 62.pdf

pdf 07. รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนและเหตุภาวะฉุกเฉินจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2562

By 39 download

Download (pdf, 897 KB)

ร้องเรียนและฉุกเฉิน เดือน มี.ค. 62.pdf

pdf 08. รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนและเหตุภาวะฉุกเฉินจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2562

By 38 download

Download (pdf, 879 KB)

ร้องเรียนและฉุกเฉิน เดือน ก.พ. 62.pdf

pdf 09. รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนและเหตุภาวะฉุกเฉินจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2562

By 43 download

Download (pdf, 884 KB)

ร้องเรียนและฉุกเฉิน เดือน ม.ค. 62.pdf

pdf 10. รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนและเหตุภาวะฉุกเฉินจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม 2561

By 65 download

Download (pdf, 892 KB)

ร้องเรียนและฉุกเฉิน เดือน ธ.ค. 61.pdf

pdf 11. รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนและเหตุภาวะฉุกเฉินจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน 2561

By 40 download

Download (pdf, 884 KB)

ร้องเรียนและฉุกเฉิน เดือน พ.ย. 61.pdf

pdf 12. รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนและเหตุภาวะฉุกเฉินจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2561

By 63 download

Download (pdf, 911 KB)

ร้องเรียนและฉุกเฉิน เดือน ต.ค. 61.pdf