folder ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Documents

pdf 06. รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนและเหตุภาวะฉุกเฉินจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม เดือนเมษายน 2562

By 6 download

Download (pdf, 870 KB)

ร้องเรียนและฉุกเฉิน เดือน เม.ย. 62.pdf

pdf 07. รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนและเหตุภาวะฉุกเฉินจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2562

By 13 download

Download (pdf, 897 KB)

ร้องเรียนและฉุกเฉิน เดือน มี.ค. 62.pdf

pdf 08. รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนและเหตุภาวะฉุกเฉินจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2562

By 19 download

Download (pdf, 879 KB)

ร้องเรียนและฉุกเฉิน เดือน ก.พ. 62.pdf

pdf 09. รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนและเหตุภาวะฉุกเฉินจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2562

By 18 download

Download (pdf, 884 KB)

ร้องเรียนและฉุกเฉิน เดือน ม.ค. 62.pdf

pdf 10. รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนและเหตุภาวะฉุกเฉินจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม 2561

By 25 download

Download (pdf, 892 KB)

ร้องเรียนและฉุกเฉิน เดือน ธ.ค. 61.pdf

pdf 11. รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนและเหตุภาวะฉุกเฉินจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน 2561

By 17 download

Download (pdf, 884 KB)

ร้องเรียนและฉุกเฉิน เดือน พ.ย. 61.pdf

pdf 12. รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนและเหตุภาวะฉุกเฉินจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2561

By 25 download

Download (pdf, 911 KB)

ร้องเรียนและฉุกเฉิน เดือน ต.ค. 61.pdf