folder รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สปอ.

Documents

pdf 10.58 น. ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สปอ รอบ 9 เดือน ของงบประมาณปี พ ศ 2558 (186 download) Popular
pdf 10.59 น. ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สปอ รอบ 12 เดือน ของงบประมาณปี พ ศ 2558 (187 download) Popular
pdf 11:00 น. ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สปอ รอบ 6 เดือน ของงบประมาณปี พ ศ 2559 (178 download) Popular
pdf ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สปอ รอบ 12 เดือน ของงบประมาณปี พ ศ 2557 (161 download) Popular
archive ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สปอ รอบ 12 เดือน ของงบประมาณปี พ ศ 2561 (47 download)
pdf ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สปอ. รอบ 9 เดือน ของงบประมาณปี พ.ศ.2559 (174 download) Popular
pdf ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สปอ.รอบ 6 เดือน ของงบประมาณ ปี พ.ศ.2558 (146 download) Popular
pdf ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สปอ.รอบ 6 เดือน ของงบประมาณปี พ ศ 2562 (52 download)
pdf รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ สปอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 9 เดือน) 1 ตุลาคม 61 - 30 มิถุนายน 62 (39 download)
pdf รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 30 มีนาคม 2561) (113 download) Popular
pdf รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561) (150 download) Popular
pdf รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 มีนาคม 2560) (141 download) Popular
pdf รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560) (166 download) Popular
pdf รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สปอ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560) (110 download) Popular