folder รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สปอ.

Documents

pdf 10.58 น. ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สปอ รอบ 9 เดือน ของงบประมาณปี พ ศ 2558 (224 download) Popular
pdf 10.59 น. ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สปอ รอบ 12 เดือน ของงบประมาณปี พ ศ 2558 (225 download) Popular
pdf 11:00 น. ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สปอ รอบ 6 เดือน ของงบประมาณปี พ ศ 2559 (212 download) Popular
pdf ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สปอ รอบ 12 เดือน ของงบประมาณปี พ ศ 2557 (199 download) Popular
archive ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สปอ รอบ 12 เดือน ของงบประมาณปี พ ศ 2561 (87 download)
pdf ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สปอ. รอบ 9 เดือน ของงบประมาณปี พ.ศ.2559 (207 download) Popular
pdf ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สปอ.รอบ 6 เดือน ของงบประมาณ ปี พ.ศ.2558 (178 download) Popular
pdf ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สปอ.รอบ 6 เดือน ของงบประมาณปี พ ศ 2562 (144 download) Popular
pdf รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ สปอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 9 เดือน) 1 ตุลาคม 61 - 30 มิถุนายน 62 (105 download) Popular
pdf รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 30 มีนาคม 2561) (163 download) Popular
pdf รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561) (211 download) Popular
pdf รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 มีนาคม 2560) (176 download) Popular
pdf รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560) (262 download) Popular
pdf รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) (20 download)
pdf รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สปอ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560) (147 download) Popular