Module BT Camera Slider - ID 138 : There is no image!

ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน เชื่อมั่นเกิดการลงทุนเพิ่มกว่า 500 ล้านบาท
26/10/2563
สมอ. ลั่น “ยางหล่อดอกซ้ำ” ต้องเป็นสินค้าควบคุม เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และรถยนต์นั่ง เวลาชน คนในรถต้องปลอดภัย
26/10/2563
ปลัดกอบชัยฯ ให้การต้อนรับอัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจ ประจำสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและคณะ
21/10/2563
  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ร่าง TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
next
prev