ประวัติสำนักงานรัฐมนตรี

ประวัติสำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานรัฐมนตรีได้รับการจัดตั้งเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวงและกรม พ.ศ. ๒๔๗๖ และพระราชบัญญัติว่าด้วยธรรมนูญราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๔๗๖ โดยเรียกชื่อว่ากรมเลขานุการรัฐมนตรี และต่อมาได้เปลี่ยนเรียกชื่อใหม่เป็นสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีในปลายปีเดียวกัน ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ ฐานะของสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีถูกระบุให้เทียบเท่ากรม สังกัดอยู่ในกระทรวงต่าง ๆ โดยมีการแบ่งส่วนราชการเป็นสองแผนก คือ แผนกการเมือง และแผนกตรวจสอบเรื่องราวและความเห็นในระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ๒๔๙๕ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฐานะและบทบาทของสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีหลายครั้ง ทว่ายังคงเป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงและมีฐานะเทียบเท่ากรม ทั้งมีงบประมาณเป็นของหน่วยงานเอง จนกระทั่งปี ๒๔๙๘ งบประมาณของสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีก็ถูกนำไปรวมกับยอดงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวง และเป็นเช่นนี้มาจนถึงปัจจุบัน ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ฐานะของสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีได้ถูกเปลี่ยนแปลงโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ และประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ให้เป็นเพียงหน่วยงานหนึ่งในกระทรวงไม่มีฐานะเป็นกรมหรือเป็นนิติบุคลอีกต่อไป สำหรับการแบ่งส่วนราชการของสำนักงาน เลขานุการรัฐมนตรียังคงแบ่งเป็น ๒ แผนกเช่นเดิม

 

สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานรัฐมนตรีไม่มีฐานะเป็นกรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมีโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ตามที่กฎกระทรวงกำหนด ซึ่งกฎกระทรวงของทุกกระทรวงจะกำหนดโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานรัฐมนตรีไว้เหมือนกัน กล่าวคือ กำหนดให้สำนักงานรัฐมนตรีมีภารกิจเกี่ยวกับราชการทางการเมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง โดยมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ

๑. การรวบรวมและวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี

๒. สนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีในการดำเนินงานทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รัฐสภาและประชาชน

๓. ประสานงานเกี่ยวกับการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอื่นทางการเมือง

๔. ดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอื่นทางการเมือง         

๕. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานรัฐมนตรี หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 

 

นอกจากนี้แล้ว สำนักงานรัฐมนตรีทุกแห่งจะแบ่งส่วนราชการเป็น ๓ ส่วน คือ
๑. งานบริหารทั่วไป
๒. กลุ่มงานประสานการเมือง
๓. กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

 

ดังนั้น บทบาทและภารกิจของสำนักงานรัฐมนตรีที่เป็นอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์กลั่นกรอง ตรวจสอบ ติดตามผล และการเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี การสนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีในการดำเนินงานทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รัฐสภาและประชาชนและการประสานงานเกี่ยวกับการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติและร่างพระราชบัญญัติ การรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ประกอบกับ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งคำรับรองจะประกอบด้วย เป้าหมายการดำเนินการ แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานรัฐมนตรี ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ เพื่อให้สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรมสามารถขับเคลื่อนภารกิจที่ได้ให้ไว้กับรัฐมนตรีว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุดเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน

ปี พ.ศ.๒๕๕๙ นายใบน้อย สุวรรณชาตรี หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ได้มีการปรับโครงสร้างการทำงานของสำนักงานรัฐมนตรีเป็นการภายใน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามคำสั่งสำนักงานรัฐมนตรี ที่ ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ดังต่อไปนี้

๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป     

๒. กลุ่มงานช่วยอำนวยการ

๓. กลุ่มงานประสานการเมือง 

๔. กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ  

๕. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

๖. กลุ่มงานตรวจราชการและรับเรื่องร้องเรียน

  

 

------------------------------------------------------------------

update ก.ย. 59