ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

  • พัฒนากระบวนการการทำงานอย่างมีระบบ
  • เพิ่มทักษะบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ