วันอังคาร, 27 กันยายน 2559 14:27

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *