มาตรการป้องกันเชื้อไวรัส #โควิด-19 สำหรับบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม

23-03-2563
1. งดการเดินทางไปต่างประเทศของบุคลากร  2. ตรวจวัดอุณภูมิของบุคลากรและบุคคลภายนอกก่อนเข้าอาคาร 3. จัดวางเจลอนามัยล้างมือทำความสะอาดตามจุดที่เหมาะสม 4. ทำความสะอาดอาคารสถานที่ ห้องน้ำ ราวเหล็ก ลิฟท์ ห้องประชุมให้ถูกสุขอนามัย 5. ทบทวนการจัดกิจกรรม อบรม/ประชุม/สัมมนา 6. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) หรือเหลื่อมเวลาในการทำงานเพื่อลดความแออัด 7. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันให้เหมาะสม   #กระทรวงอุตสาหกรรม #มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด19ของกระทรวงอุตสาหกรรม

มาตรการป้องกันเชื้อไวรัส #โควิด-19 ของกระทรวงอุตสาหกรรม

23-03-2563
1. ขอความร่วมมือ 8 หมื่น โรงงานทั่วประเทศ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค-19 2. ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการรายใหญ่สินค้าอุปโภค บริโภค พร้อมรับมือสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค–19 3. ออกข้อแนะนำ คุณลักษณะผ้าที่ใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย เพื่อลดความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค–19 4. ผลิต/แจก หน้ากากผ้าซักได้ 10 ล้านชิ้น เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค–19   #กระทรวงอุตสาหกรรม #มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด19ของกระทรวงอุตสาหกรรม  

ก.อุตฯ กำหนดมาตรการปฏิบัติงานที่บ้าน- เหลื่อมเวลาป้องกันการแพร่ระบาดโควิด – 19 พร้อมสร้างความเชื่อมั่น ยังเต็มที่ในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน

20-03-2563
กระทรวงอุตสาหกรรม ยกระดับการรับมือและลดการแพร่กระจายของโควิด – 19 ให้ข้าราชการและพนักงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใช้มาตรการเหลื่อมเวลาและปฏิบัติงานที่บ้าน เริ่ม 23 มีนาคมนี้ เชื่อมั่นในการปฏิบัติภารกิจไม่กระทบผู้ประกอบการและประชาชนที่มาติดต่อ    นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  กล่าวว่าด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) มีแนวโน้มที่จะระบาดในวงกว้าง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันมิให้เกิดสถานการณ์ดังกล่าว และมิให้เกิดวิกฤติเป็นของประเทศ สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี และมติของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัด(ส่วนกลาง) พิจารณาให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนงานขยับเวลาการทำงานเหลื่อมเวลา ที่ไม่ต้องเดินทางพร้อมเพรียงกัน เพื่อลดความแออัดในการใช้สถานที่ต่างๆ หรือปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)            ได้เพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้กับการทำงาน อาทิ การประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์  วิดีโอคอล  แอพลิเคชั่นไลน์ หรืออีเมล์มาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้มีข้อติดขัด หรือเกิดปัญหากับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน โดยเริ่มดำเนินมาตรการในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคมนี้   อีกทั้งกระทรวงอุตสาหกรรม ก็ได้มีการดำเนินมาตรการการป้องกันมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การตรวจวัดอุณหภูมิ และการใช้ลิฟต์ครั้งละไม่เกิน 6 คน โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดคอยดูแลความสะอาด รวมทั้งมีเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือทุกชั้น และได้ขอความร่วมมือไปยังโรงงานอุตสาหกรรมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคดังกล่าวในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ แม้ว่าจะปรับมาตรการในการทำงาน แต่ภารกิจในการขับเคลื่อนงานของกระทรวงฯ ก็ยังจะสามารถรักษาประสิทธิภาพการทำงานให้มีความต่อเนื่อง และมุ่งหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด – 19 อย่างได้ผล พร้อมก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว  

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุม “การบริหารจัดการด้านเวชภัณฑ์ป้องกันกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา (โควิด-19)”

20-03-2563
วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 – 17.45 น. นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุม “การบริหารจัดการด้านเวชภัณฑ์ป้องกันกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา (โควิด-19)” ณ กระทรวงพาณิชย์ โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายก รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน เพื่อรับทราบสถานการณ์ปัจจุบันและหารือแนวทางการบริหารจัดการหน้ากากอนามัย เจล และผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ และอื่นๆ รวมทั้งวัตถุดิบเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ    โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ชี้แจงข้อมูลโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย จำนวน 13 โรง กำลังการผลิตรวมประมาณ 2.2 ล้านชิ้น/วัน และโรงงานผลิตเอทานอลในกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 18 โรง กำลังการผลิตรวมวันละ 3.9 ล้านลิตรต่อวัน คาดว่าผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยจะเพียงพอต่อความต้องการใช้ของประชาชนภายในประเทศ ซึ่งที่ประชุมมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข บริหารจัดการการจัดสรรหน้ากากอนามัย ที่เน้นการให้กับสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ และคณะกรรมการควบคุมโรคระบาดระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน บริหารจัดการในส่วนที่เหลือ รวมทั้งได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับผิดชอบดูแลในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัย และรายงานผลให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานทราบต่อไป  

การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

19-03-2563
 วันนี้ (19 มีนาคม 2563) นายสหวัฒน์ โสภา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมหารือกับ นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และคณะ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องตามแผนการขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ.2562-2565) โดยภาพรวมมีทั้งหมด 4 เรื่องได้แก่ 1) แรงงาน 2) ชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3) นักปกป้องสิทธิมนุษยชน 4) การลงทุนระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ เพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางมาตรการลงโทษภาคธุรกิจที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ศึกษาแนวทางพิจารณาจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม อก.2 ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม    

ปลัดกอบชัยฯ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม

19-03-2563
  วันนี้ (19 มีนาคม 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อติดตามงาน พร้อมให้ทุกหน่วยงานเตรียมมาตรการรองรับภาวะฉุกเฉินต่างๆ   เช่นมาตรการการเหลื่อมเวลาในการทำงาน หรือปฏิบัติงานที่บ้าน  โดยมีผู้บริหารทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อก.1   สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ สัมภาษณ์พิเศษ “นโยบายขับเคลื่อนและบูรณาการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและโรงงานไทย ยันเปิดตัวงาน FACTECH 2020 สู่อีกขั้นของการบริหารจัดการโรงงานมาตรฐานครบวงจร”

19-03-2563
18 มีนาคม 2563 นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์พิเศษ “นโยบายขับเคลื่อนและบูรณาการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและโรงงานไทย” เผยกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมออกมาตรการฝ่าวิกฤตต่าง ๆ ทั้งด้านการเงิน ด้านผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 นโยบายช่วยลดต้นทุนการผลิต การส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าโรงงานผ่านช่องทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ฝึกอบรมโดยภาครัฐผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ณ สำนักงานบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด อาคารสาธรนครทาวเวอร์ กรุงเทพฯ ด้านนายสุทธิศักดิ์ วิลานันท์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด เผยยืนหยัดพร้อมสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการผลิตไทย เดินหน้าจัดงานแฟ็กเทค 2020 (FACTECH) ตามกำหนด ระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายนนี้ ณ ไบเทค บางนา โดยการจัดงานดังกล่าวจะดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด งานแฟ็กเทค 2020 (FACTECH) นับเป็นงานเดียวในอาเซียนที่รวมเทคโนโลยีและผู้ให้บริการที่พร้อมตอบสนองความต้องการยกระดับโรงงานสู่มาตรฐานสากล ด้วยโซลูชั่นและบริการเพื่อพัฒนาการระบบโรงงานรอบด้าน ระบบไฟและไฟฟ้า ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน ระบบรักษาความปลอดภัยและไอที รวมไปถึงโซลูชั่นเพื่อการก่อสร้างและบำรุงรักษา จัดร่วมกับ งานแมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2020 งานแสดงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตและสนับสนุน อาทิ เทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เทคโนโลยีสำหรับระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เทคโนโลยีการขึ้นรูปแม่พิมพ์ เทคโนโลยีการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีการผลิตพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ และโซลูชั่นด้านการเตรียมและเคลือบพื้นผิว ด้วยนวัตกรรมล่าสุดกว่า 2,400 แบรนด์ จาก 46 ประเทศ พร้อมเสวนาอัพเดทความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรม เจ้าของกิจการ ผู้จัดการโรงงาน วิศวกรที่ปรึกษา กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง ตลอดจนถึงนักอุตสาหกรรมในวงการการผลิต ไม่ควรพลาดงานนี้ ระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายนนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  

ก.อุตฯ ร่วมหารือผู้ประกอบการรายใหญ่สินค้าอุปโภค บริโภค ย้ำ ความพร้อมรับมือสถานการณ์โควิด – 19 มั่นใจไทยไม่ขาดแคลน

18-03-2563
(18 มีนาคม 2563) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานและผู้ประกอบการยักษ์ใหญ่ สินค้าอุปโภค บริโภค อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)  บริษัท      ยูนิลิเวอร์ ประเทศไทย  บริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป  บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด  บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด  บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด  บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด  บิ๊กซี  ท็อปส์  แม็คโคร  7-ELEVEN  และผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ จากผลกระทบโควิด – 19 พร้อมสร้างความมั่นใจให้กับภาคประชาชน ทั้งด้านการผลิต และกระจายสินค้า เน้นย้ำ ประชาชนไม่ต้องกักตุนสินค้า เชื่อ ประเทศไทยเป็นแหล่งวัตถุดิบอาหารของโลก สินค้าอุปโภค บริโภคมีเพียงพออย่างแน่นอน นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ที่สร้างความวิตกกังวลกับภาคประชาชน จนเป็นสาเหตุให้ประชาชนจำนวนมากเดินทางไปซื้อสินค้าเพื่อกักตุน โดยเฉพาะ ข้าวถุง อาหารสำเร็จรูปและสินค้าอื่นๆ เช่น ซอสปรุงรส กระดาษทิชชู จนห้างค้าปลีกต้องทยอยเติมสินค้าเข้าชั้นอย่างต่อเนื่อง สินค้าบางอย่างที่เติมสินค้าไม่ทัน ส่งผลให้เกิดเป็นภาพในกระแสโซเชียลมีเดียว่า สินค้าอุปโภค บริโภคไม่เพียงพอ ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการจัดประชุมหารือร่วมกับร่วมกับหน่วยงานและผู้ประกอบการยักษ์ใหญ่ สินค้าอุปโภค บริโภค อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)   บริษัท ยูนิลิเวอร์ ประเทศไทย  บริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป  บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด  บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด  บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด  บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด  บิ๊กซี  ท็อปส์  แม็คโคร  7-ELEVEN ฯลฯ เพื่อแสดงศักยภาพในการรับมือกับสถานการณ์ทุกรูปแบบ ทั้งในด้านวัตถุดิบ กำลังการผลิต และการกระจายสินค้า โดยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารอันดับที่ 11 ของโลก และอันดับที่ 2 ของเอเชีย (รองจากประเทศจีน)  ทั้งนี้ ปริมาณ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มในประเทศมีจำนวน 53,642 โรงงาน แบ่งออกเป็น โรงงานแปรรูปผลิตผลทางเกษตรเบื้องต้น 43,725 โรงงาน โรงงานแปรรูปอาหาร 9,102 โรงงาน โรงงานผลิตเครื่องดื่ม 815 โรงงาน มีมูลค่าการผลิตอาหารราว 3,000,000 ล้านบาท / ปี และหากแยกประเภทผลิตภัณฑ์ที่ประชาชนมีความต้องการในช่วงสภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ประกอบด้วย 1.ข้าวสาร ผลผลิตข้าวในประเทศปริมาณ 18.72 ล้านตันข้าวสาร โดยมีความต้องการใช้ในประเทศ 11.5 ล้านตัน แบ่งออกเป็น            การใช้บริโภคในประเทศ 8.66 ล้านตันข้าวสาร ใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูป 1.56 ล้านตันข้าวสาร ซึ่งนับว่ามีสัดส่วนการผลิต และความต้องการใช้มีปริมาณเพียงพอ 2. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป กำลังการผลิต 10 ล้านซอง/วัน และสามารถผลิตเพิ่มได้ถึง 15 ล้านซอง/วัน กำลังการผลิต (ต่อเดือน)  2.95 หมื่นตัน กำลังการผลิตที่ใช้ไป 79% 3. ปลากระป๋อง กำลังการผลิต (ต่อเดือน)   22,679 ตัน กำลังการผลิตที่ใช้ไป 50% 4. น้ำดื่ม กำลังการผลิต (ต่อเดือน) 444 ล้านลิตร กำลังการผลิตที่ใช้ไป 67%  5.ซอสปรุงรสต่าง ๆ กำลังการผลิต (ต่อเดือน) 7.9 ล้านลิตร กำลังการผลิตที่ใช้ไป 96%  ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่า “ประเทศมีศักยภาพเพียงพอ และเป็นแหล่งผลิตอาหาร ระดับโลก”  นอกจากนี้  ในเรื่องของหน้ากากอนามัยทางเลือกชนิดผ้า คณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติให้กระทรวงอุตสาหกรรม การผลิตหน้ากากผ้าจำนวน 10 ล้านชิ้น โดยกระทรวง ฯ ได้มีการประสานงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอ  โดยจะใช้ผ้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมเร่งรัดกระบวนการผลิตให้เร็วที่สุด   พร้อมเตรียมแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ขาดแคลน โดยจะทยอยภายในเดือนสัปดาห์ถัดไป    ตลอดจน ปริมาณแอลกอฮอล์ และเจลล้างมือ ก็ได้รับความมั่นใจจากผู้ประกอบการว่า สามารถดำเนินการผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอย่างแน่นอน  วอนประชาชน   ไม่ต้องตระหนก สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในประเทศอย่างแน่นอน ................................................  18   มีนาคม  2563

การประชุมคณะกรรมการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพน้ำในลำน้ำสาธารณะและลุ่มน้ำสายหลักของประเทศ ของกระทรวงอุตสาหกรรม

18-03-2563
วันนี้ (18 มีนาคม 2563)  นายกอบชัย  สังสิทธิสวัสดิ์  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม  คณะกรรมการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพน้ำในลำน้ำสาธารณะและลุ่มน้ำสายหลักของประเทศ ของ กระทรวงอุตสาหกรรม  ครั้งที่ 2/2563  ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาโครงการ “จิตอาสาสำรวจ ออกแบบจัดหาและติดตั้งชุดกรองน้ำเสียในคลองเปรมประชากร เฉลิมพระเกียรติฯ  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10    โครงการ “จิตอาสาคลองสวยน้ำใสที่ลัดหลวง 10 คลอง  เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  10”   โครงการ “จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำสายหลักของประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10”   กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพน้ำบริเวณคลองแสนแสบ พร้อมมีมติแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพน้ำในลำน้ำเป้าหมาย จำนวน 3 คณะ  ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ  อาคาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

รปอ.ภานุวัฒน์ฯ เป็นวิทยากรบรรยายโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 74 ของกระทรวงมหาดไทย

18-03-2563
17 มีนาคม 2563 นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 74 ในหัวข้อ “การบริหารราชการสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 กับการจัดองค์กร กลไก ระบบ เทคนิคและเครื่องมือในการบริหารจัดการ” ณ วิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี   หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 74 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 100 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการหรือเทียบเท่าในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในการเข้าสู่ตำแหน่งประเภทบริหาร ให้มีทักษะ สมรรถนะทางการบริหารจัดการ และเพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร สร้างเครือข่ายผู้นำ บริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเรียนรู้ได้อย่างครบถ้วนสมดุลในทุกมิติ  

Page 2 of 317