ปลัดกอบชัยฯ ลงพื้นที่นิคมบางปู พร้อมมอบนโยบายเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์โควิด -19 และภัยแล้ง

17-03-2563
(17 มีนาคม 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  นำคณะกรรมการพร้อมคณะผู้บริหาร กนอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมบางปู  จ.สมุทรปราการ  พร้อมมอบนโยบายในการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ โควิด-19 ภัยแล้ง และสถานการณ์น้ำท่วม ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมบางปูเคยประสบปัญหาน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้ว ในปีนี้ต้องมีการเตรียมมาตรการและเตรียมความพร้อมเพื่อไม่ให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอีก     

ก.อุตฯ ดัน โรงงานยานยนต์สัญชาติไทย สู่ผู้ประกอบการศักยภาพผลิตรถ EV ตอบโจทย์ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในอีก 5 ปี

17-03-2563
  (16 มีนาคม 2563) กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าต่อผลักดันแผน Roadmap การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย เร่งให้เกิดยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ ตรงตามเป้าหมาย ให้มีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 30% ในปี 2030 โดยลงพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี เยี่ยมชมผู้ประกอบการศักยภาพที่พร้อม         ตอบโจทย์การผลิตยานยนต์-ชิ้นส่วนรถ EV ตอบโจทย์นโยบายภาครัฐ เพื่อการแก้ปัญหามลพิษอย่างยั่งยืน นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ครั้งที่ 1-1/2563 ซึ่งมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อให้ประเทศไทยเกิดการเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าภายใน 5 ปี และมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงานและกระทรวงคมนาคม ร่วมกันพิจารณาดำเนินการให้เกิดอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ประกอบด้วย รถยนต์ จักรยานยนต์ และรถบัสสาธารณะ เพื่อเชื่อมโยงระบบคมนาคม สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และลดปัญหาฝุ่น PM2.5 อย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงฯ จึงได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยม บริษัท โชคนำชัยแมชชีนนิ่ง จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นผู้ผลิตและประกอบยานพาหนะต่าง ๆ อาทิ รถยนต์ รถบัส และเรือ สัญชาติไทยรายใหญ่ของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในเชิงวิศวกรรม มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย รถมินิบัส จำนวน 2,880 คัน / ปี เรือตรวจการณ์ จำนวน 70 ลำ / ปี เรือขนาดใหญ่ 16-20 เมตร จำนวน 30 ลำ / ปี เรือท้องแบน จำนวน 1,500 ลำ / ปี และแม่พิมพ์ชิ้นส่วนรถยนต์ 320 ชิ้น / ปี ซึ่งนับว่าเป็นสถานประกอบการที่มีศักยภาพความพร้อม สามารถต่อยอดในการผลิตชิ้นส่วนและการประกอบยานยนต์            ไฟฟ้าได้  ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้เตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของอุปสงค์ (ความต้องการใช้) และอุปทาน (ผู้ผลิต) เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการเชื่อมโยงผู้ผลิตชิ้นส่วน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องในยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงผลักดันผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เพื่อเร่งให้เกิดการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยโดยเร็ว สอดรับกับเป้าหมายในปี 2030 มุ่งให้ประเทศไทยมีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณการผลิตยานยนต์ทั้งหมด โดยแผนระยะสั้น (ปี 2020-2022) จะมีการขับเคลื่อนรถราชการ รถบัสสาธารณะ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารับจ้างสาธารณะ และรถส่วนบุคคลอื่น ๆ ประมาณ 60,000 - 110,000 คัน แผนระยะกลาง (ปี 2021-2025) เร่งให้มีรถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัด ECO EV และ Smart City Bus ประมาณ 250,000 คัน และแผนระยะยาวในปี 2030 จะมียานยนต์ไฟฟ้า 750,000 คัน    นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) ได้เปิดให้มีการส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน รวมทั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า เพื่อเป็นการผลักดันให้ผู้ประกอบการสามารถต่อยอดการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวทิ้งท้ายว่า การวางรากฐานให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ จะเป็นทางออกของการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ รวมถึงการแก้ปัญหามลพิษที่มีศักยภาพ ซึ่งเชื่อว่าในอนาคตการจัดการปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 จะสัมฤทธิ์ผลได้อย่างยั่งยืน --------------------------------

รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการจัดการซากรถยนต์ ครั้งที่ 1/2563

17-03-2563
  วันนี้ (16 มีนาคม 2563) เวลา 14.30 น. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการจัดการซากรถยนต์ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม   โดยที่ประชุมได้กล่าวถึงความเชื่อมโยงของคณะทำงานศึกษาแนวทางการจัดการซากรถยนต์ชุดนี้ กับคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ และมาตรการการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง ของ “กลุ่มยานยนต์” ที่มาจากคณะกรรมการบริหารการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) จากภาคอุตสาหกรรม ที่จะต้องขับเคลื่อนไปด้วยกัน อีกทั้งได้มอบหมายให้คณะทำงานไปพิจารณาข้อจำกัดหรือความเป็นไปได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดหรือมาตรฐานปริมาณมลพิษที่ระบายจากไอเสียรถยนต์ การรีไซเคิลโลหะมีค่าจากแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ ข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเตรียมข้อมูลก่อนการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดวงจรชีวิต  

รองปลัดวรวรรณ เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์บริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

16-03-2563
วันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น. นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์บริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อรับทราบสถานการณ์ในปัจจุบันและเตรียมการก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์บริหารการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล ในเบื้องต้นมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม ใน 2 เรื่องคือ 1) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ช่วยตรวจสอบหน้ากากอนามัยประเภทผ้าหรือหน้ากากประเภทอื่นที่ไม่ใช้เพื่อการแพทย์ ซึ่งมีการนำเข้าหรือจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน ว่าได้มาตรฐานหรือไม่ และ 2) ให้หน่วยงานจัดทำแผนหรือมาตรการรองรับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้แทนของทุกกระทรวง ประจำศูนย์บริหารสถานการณ์ฯ ดังกล่าว  

รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ เป็นประธานมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวด Mobile Application กระทรวงอุตสาหกรรม

12-03-2563
วันนี้ (12 มีนาคม 2563) นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวด Mobile Application เพื่อใช้เป็นช่องทางการสื่อสารแก่ผู้ประกอบการ ประชาชน และหน่วยงานภายนอกในการเข้าใช้ Digital Service อีกทั้งร่วมรับฟังบรรยายในหัวข้อ แนวทางการพัฒนา Application ในยุค 4.0: ประสบการณ์จากระบบที่รองรับคนนับล้านต่อวัน ณ ห้องประชุม อก.1 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม   สำหรับการประกวด Mobile Application กระทรวงอุตสาหกรรมในครั้งนี้ อยู่ภายใต้โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2563-2565 เพื่อยกระดับเข้าสู่การเป็นองค์กรภาครัฐดิจิทัล 4.0 โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนภารกิจขององค์กร นอกจากนี้แนวคิดของการประกวดครั้งนี้คือ “e-Government on Mobile system” เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการการใช้บริการของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือต่อยอดผลงานกับหน่วยงานภาครัฐ โดยได้พัฒนาแอปพลิเคชั่นเสมือนจริง หรือจำลองการเข้าถึงและการใช้งานในสถานการณ์จริง ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการต่อยอดผลงานกับหน่วยงานภาครัฐในอนาคต เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป  

ก.อุตฯ ประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ เพื่อเร่งขับเคลื่อนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ จักรยานยนต์ และรถบัสไฟฟ้า ลดปัญหา PM 2.5

12-03-2563
 วันนี้ (11 มี.ค. 63) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ครั้งที่ 1-1/2563 มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อเร่งขับเคลื่อนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ จักรยานยนต์ และรถบัสไฟฟ้า ลดปัญหา PM 2.5 ในระยะยาวพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนหวังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

รปอ.วรวรรณฯ ลงพื้นที่เขตทุ่งสองห้องสำรวจพื้นที่และร่วมหารือแนวทางการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย

11-03-2563
(วันนี้ 11 มีนาคม 2563)  นางวรวรรณ   ชิตอรุณ  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม และนายบรรจง สุกรีฑา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่เขตทุ่งสองห้อง  กทม. เพื่อสำรวจพื้นที่และร่วมหารือแนวทางการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย  โดยเริ่มจากพื้นที่ชุมชนที่พักอาศัยของสำนักงานผู้ปกครองบ้านพักตำรวจ ส่วนกลาง เขตทุ่งสองห้อง เพื่อเป็นต้นแบบในการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป    

ปลัดกอบชัยฯ ร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

11-03-2563
  วันนี้ (11 มีนาคม 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด เข้าพบเพื่อร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม    ทั้งนี้ ตามที่หน่วยงานภาครัฐได้มีนโยบายต่างๆ ในการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นในประเทศไทย รวมถึงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าด้วยนั้น บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ซึ่งนับเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีของตลาดรถจักรยานยนต์ประเทศไทย และมีความสนใจร่วมสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมให้เกิดการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยอย่างจริงจัง  

“สุริยะ” เซ็นคำสั่งขอความร่วมมือ 8 หมื่นโรงงานทั่วประเทศ ป้องกันเฝ้าระวังโควิด-19

11-03-2563
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิด ล่าสุดได้ลงนามในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง ขอความร่วมมือโรงานอุตสาหกรรมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคดังกล่าวในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสดังกล่าวไม่ให้ติดต่อไปยังบุคคลอื่นที่อยู่ในหรือนอกโรงงาน โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการปฏิบัติดังนี้ 1.จัดให้ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงานและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อในโรงงานดูแลสุขภาพส่วนบุคคล ทำความสะอาดมือด้วยการล้างด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอ กรณีผู้ที่มีอาการไอ จาม ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค นอกจากนี้อาจจัดให้มีการเฝ้าระวังและคัดกรองโดยการวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงงานและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อในโรงงาน 2.ให้ดูแลอนามัยในโรงงาน อาทิ การเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นทางเดินเข้า - ออกอาคาร ลิฟต์ ห้องน้ำ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ตรวจเช็ดทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะต่างๆ    3.ขอความร่วมมือให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงงานงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังหรือแวะผ่านประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้เป็นท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 รวมทั้งประเทศที่อาจมีความเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศหรือจะประกาศในอนาคต ตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงเดือนเมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศของทางราชการเปลี่ยนแปลง 4.กรณีมีผู้ปฏิบัติงานต้องเดินทางไปยังประเทศหรือพื้นที่หรือผ่านประเทศเสี่ยงก่อนวันที่มีประกาศขอความร่วมมือนี้ ขอให้พิจารณาความจำเป็นของการเดินทาง  หากจำเป็นให้ระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย ให้เฝ้าระวัง 14 วัน โดยให้หยุดงานเพื่อแยกตัวเองออกไป 5.กรณีที่จะมีผู้ปฏิบัติงานเดินทางกลับมาจากประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดให้บุคคลดังกล่าวแจ้งเจ้าของโรงาน และให้มีการเฝ้าระวัง 14 วัน โดยให้หยุดงานเพื่อแยกตัวเองออกไป เมื่อครบกำหนดหากไม่ติดเชื้อกลับมาปฏิบัติงานปกติจะต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตลอดเวลา และ 6.ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานติดตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือติดการแถลงข่าวของรัฐบาลเพื่อปฏิบัติตามอย่างใกล้ชิด   "จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ลุกลามไปทั่วโลกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบัน เกิดผลกระทบต่อทุกภาคส่วน กระทรวงอุตสาหกรรมตระหนักถึงความจำเป็นต่อป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด-19 จึงออกประกาศเพื่อดูแลโรงงานทั่วประเทศซึ่งมีประมาณ 80,000 แห่ง  ให้ปฏิบัติตามประกาศเพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้" นายสุริยะ กล่าว  

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ สอท. หารือแนวทางการดำเนินงานและรับฟังนโยบายของกระทรวงอุตฯต่ออุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ฯ

10-03-2563
  วันนี้ (10 มีนาคม 2563) นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ให้ นายอดิศร อาภาสุทธิรัตน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกลุ่มฯ เข้าพบ เพื่อแนะนำคณะกรรมการชุดใหม่ซึ่งมีวาระ 2 ปี (2563-2565) และหารือแนวทางการดำเนินงาน รับฟังนโยบายของ กระทรวงอุตสาหกรรมที่มีต่ออุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ฯ โดยกลุ่มฯ ต้องการให้มีการบูรณาการเชิงลึกด้านข้อมูลผู้ประกอบการทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกของกลุ่มฯ อีกทั้ง ต้องการให้ผลักดันด้านตลาดเครื่องมือแพทย์ไทยในเชิงนโยบาย ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม   ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม อยู่ระหว่างการจัดทำ (ร่าง) แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ทั้งในด้าน การกระตุ้นอุปสงค์ สนับสนุนอุปทาน และ สร้างปัจจัยสนับสนุน รวมถึงได้มีการวาง Roadmap ผลิตภัณฑ์เป้าหมายในการพัฒนา แบ่งเป็น ระยะสั้น ระยะกลาง และ ระยะยาว อีกทั้ง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ในปีงบประมาณ 2563-2564 โดยนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือความคิดสร้างสรรค์ มาประยุกต์ใช้ดำเนินธุรกิจ SME ด้านการเพิ่มผลิตภาพ พัฒนาองค์ความรู้และทักษะฝีมือ สร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ SMEs ให้ได้รับการพัฒนาทักษะในการดำเนินธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมอีกด้วย    

Page 3 of 317