ข่าวสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

วันที่ 22 สิงหาคม  2562 ร่วมประชุมคณะคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนฯ
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ร่วมประชุมคณะคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนฯ
เขียนเมื่อ 22/08/2562
ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2562
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2562
เขียนเมื่อ 22/08/2562
ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี