หน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง

กองกลาง

กองกลาง

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์      : 02-2023058 , 02-3543127

โทรสาร       : 02-2023043 , 02-2023048

อีเมล์          :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

กองกฎหมาย

 

 

กองกฎหมาย

 

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์      : 02-2023147

โทรสาร       : 02-2023046

อีเมล์          :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

กองตรวจราชการ

 

 

กองตรวจราชการ

 

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์      : 02-2023059

โทรสาร       : 02-2023060 , 02-2023088

อีเมล์          :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

 

 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

 

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์      : 02-2023150 , 02-2023155

โทรสาร       : 02-2023158-9

อีเมล์          :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์      : 02-2023655 , 02-2023106

โทรสาร       : 02-2023174

อีเมล์          :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

กลุ่มตรวจงานสอบภายใน

 

 

กลุ่มตรวจงานสอบภายใน

 

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์      : 02-2023019 , 02-2023270

โทรสาร       : 02-3543127

อีเมล์          :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์      : 02-2023055

โทรสาร       : 02-2023056

อีเมล์          :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

 

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์     : 02-2023235 , 02-2023162

โทรสาร      : 02-2023166

อีเมล์        :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

 

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์      : 02-2023055

โทรสาร       : 02-2023056

อีเมล์          :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.