folder ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

Documents

pdf ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน)

By

Download (pdf, 5.29 MB)

งบประมาณ ปี 2563.pdf

pdf ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562

By

Download (pdf, 6.64 MB)

งบประมาณ ปี 2562.pdf

pdf รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

By

Download (pdf, 138 KB)

สรุปผลการใช้จ่ายงบรอบ 6 เดือน.pdf

pdf สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ 2561

By

Download (pdf, 154 KB)

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ 2561.pdf