folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน

Documents

pdf คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

By

Download (pdf, 5.84 MB)

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ.pdf

pdf แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

By

Download (pdf, 2.36 MB)

O29_มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตใหม่.pdf