ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาดำเนินการประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจในเชิงพื้นที่

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 12/03/2562


ประกาศ สปอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทศาสตร์ สปอ. (iReport) และปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีของ สปจ. (iPlan) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 08/03/2562


ประกาศ สปอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) ระดับจังหวัด ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 06/03/2562


ประกาศ สปอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของ อก. ประจำปี 2561 และรายงานประจำปีของ สปอ. ประจำปี 2561 (ฉบับดิจิทัล) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 22/02/2562


ประกาศ สปอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการเช่าบริการระบบ Cloud Computing เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการข้อมูลประชาชนและผู้ประกอบการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 18/02/2562


ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลสีเขียว (Green GDP) ภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 11/02/2562


ประกาศ สปอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและรถประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566 โดยวิธีคัดเลือก

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 07/02/2562


ประกาศ สปอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ อก. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 05/02/2562


ประกาศ สปอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีคัดเลือก

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 18/01/2562


ประกาศ สปอ. เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาส ๑

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 16/01/2562


Page 1 of 9