ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำระบบรับรองคุณสมบัติของผู้รวบรวมระบบ(System Integator : SI)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 24/06/2562


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณพ.ศ.2561 (1ตุลาคม2560 - 30 กันยายน2561)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 17/05/2562


ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ กระทรวงอุตสาหกรรม ด้วยวิธีคัดเลือก

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 10/04/2562


ประกาศ สปอ. เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 - เดือนมีนาคม 2562)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 05/04/2562


ประกาศ สปอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 20/03/2562


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาดำเนินการประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจในเชิงพื้นที่

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 12/03/2562


ประกาศ สปอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทศาสตร์ สปอ. (iReport) และปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีของ สปจ. (iPlan) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 08/03/2562


ประกาศ สปอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) ระดับจังหวัด ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 06/03/2562


ประกาศ สปอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของ อก. ประจำปี 2561 และรายงานประจำปีของ สปอ. ประจำปี 2561 (ฉบับดิจิทัล) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 22/02/2562


ประกาศ สปอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการเช่าบริการระบบ Cloud Computing เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการข้อมูลประชาชนและผู้ประกอบการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 18/02/2562


Page 1 of 9