ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดราคาการจ้างดำเนินโครงการออกแบบและพัฒนาระบบและรูปแบบข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจในการบริหารราชการตามภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการ MOC ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 24/03/2559


ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาการจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี. จำนวน ๑ คัน

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 16/03/2559


ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจัดจ้างดำเนินกิจกรรมค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการสินทรัพย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 10/03/2559


ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างจัดทำหนังสือผลการดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และหนังสือรายงานประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับภาษาไทย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 25/02/2559


ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) ประจำปี พ.ศ. 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 11/02/2559


ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 6,000 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 05/01/2559


ประกาศ ผลการประกวดราคาการจ้างทำระบบบริหารจัดการสินทรัพย์สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 08/12/2558


ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 03/09/2558


ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อโต๊ะประชุม สำหรับห้องประชุม ชั้น 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 03/09/2558


ประกาศ เรื่องผลการประกวดราคาจ้างดำเนินการกั้นห้องอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมส่วนต่อเติม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 18/08/2558


Page 8 of 10