ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างจัดทำหนังสือผลการดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และหนังสือรายงานประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับภาษาไทย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 25/02/2559


ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) ประจำปี พ.ศ. 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 11/02/2559


ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 6,000 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 05/01/2559


ประกาศ ผลการประกวดราคาการจ้างทำระบบบริหารจัดการสินทรัพย์สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 08/12/2558


ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 03/09/2558


ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อโต๊ะประชุม สำหรับห้องประชุม ชั้น 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 03/09/2558


ประกาศ เรื่องผลการประกวดราคาจ้างดำเนินการกั้นห้องอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมส่วนต่อเติม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 18/08/2558


ประกาศ เรื่องผลประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประกอบด้วย อุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bdding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 18/08/2558


ประกาศ เรื่องผลการประกวดราคาการจัดจ้างดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) ประจำปี 2558 ด้วยวิธีกทางทางอิเล็กทรอนิกส์

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 14/07/2558


ประกาศ รายชื่อผู้ยื่นเสนอที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเปิดซองข้อเสนอด้านเทคนิค

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 06/07/2558


Page 8 of 9