รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ในกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 3 ตำแหน่ง

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ 20-10-2560
        รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำ กยผ.สปอ. จำนวน 3 ตำแหน่ง จากงบประมาณรายจ่ายอื่น ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ตำแหน่ง โครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1 ตำแหน่ง และโครงกรงบริหารจัดการลุ่มน้ำและการวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุคคลทั่วไป ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office : word, excel, powerpoint และสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปข้อมูล มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถ และทักษะในการติดต่อประสานงานและการสื่อสาร โดยเฉพาะการใช้ภาษาได้มากกว่า1 ภาษา หรือมีความสามารถในการใช้ภาษาพื้นเมืองของจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเจตคติและทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และมีความกระตือรือร้นพร้อมและอุทิศเวลาในการทำงานให้กับราชการ เอกสารประกอบการสมัครดังนี้ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1X1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และสำเนาระเบียบแสดงผลการเรียน (Transcripts of Records) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)        สนใจสมัครงานได้ด้วยตนเอง ที่อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) ชั้นที่ 6 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) เลขที่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ภายในวันและเวลาราชการ เวลา 09.00-15.30 น. หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2202 3179 หรือ 0 2202 3172


เอกสารแนบ: