ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรมฯ

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 24/11/2563


ประกาศประกวราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ 2564(1 ม.ค. 64 - 30 กันยายน 64)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 04/11/2563


ประกาศ ร่าง ข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64- 30 ก.ย. 2564)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 29/10/2563


ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการจัดทำและเผยแพร่กิจกรรมผลงานเด่นของ อก. ผ่านสื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุและสื่อกิจกรรม ด้วยวิธี e-bidding

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 28/10/2563


ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 14/09/2563


ประกาศจ้างที่ปรึกษาจัดทำนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 29/06/2563


ประกาศ เรื่องจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 23/06/2563


ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 29/05/2563


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องยกเลิกประกาศ การจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 21/04/2563


ประกาศ เรื่องจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในเชิงพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 02/04/2563


Page 1 of 27