ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 16/11/2560


ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างทำระบบฐานข้อมูลการจัดการงบประมาณและแผนยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 09/10/2560


ประกาศ เรื่อง จัดจ้างการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรถไฟฟ้า (BTS) ครั้งที่ 2

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 07/09/2560


ประกาศ เรื่อง จัดจ้างการจัดทำวีดีทัศน์ของภาคอุตสาหกรรมผลิตเครื่องปรับอากาศและภาคอุตสาหกรรมผลิตโฟม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 25/08/2560


ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 24/08/2560


ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดทำวารสารอุตสาหกรรม (ฉบับดิจิทัล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 23/08/2560


ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำระบบฐานข้อมูลการจัดการงบประมาณและแผนยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 23/08/2560


ยกเลิกการจัดจ้างการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรถไฟฟ้า (BTS)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 22/08/2560


ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเซียลมีเดียและสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 16/08/2560


การดำเนินการจัดหาพัสดุในช่วงระยะเวลาก่อนวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เมื่อ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 10/08/2560


Page 10 of 24