ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศ สปอ. เรื่องการจัดทำระบบฐานข้อมูลการจัดการงบประมาณและแผนงานยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง และสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 04/04/2561


ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบและรูปแบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจการบริหารราชการตามภารกิจของ สปอ. ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการ MOC ระยะที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 30/03/2561


ประกาศ เรื่อง การจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 23/03/2561


ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๔ คัน ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 22/03/2561


TOR การจ้างปรับปรุงห้องทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 14/03/2561


ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 08/03/2561


ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ โดยวิธีคัดเลือก

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 06/03/2561


ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 4 คัน ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 13/02/2561


ประกาศ สปอ. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างทำระบบฐานข้อมูลการจัดการงบประมาณและแผนยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 02/02/2561


ประกาศ สปอ. เรื่อง การจ้างประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI 4.0 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 26/01/2561


Page 10 of 25