ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศจัดจ้างการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรถไฟฟ้า (BTS)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 20/06/2561


ประกาศจัดซื้อเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ชนิดสารทำความเย็น

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 19/06/2561


ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างทำระบบฐานข้อมูลการจัดการงบประมาณและแผนยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 18/06/2561


ประกาศ สปอ. เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 15/06/2561


ประกาศ ประกวดราคาจ้างทำระบบรายงานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 04/06/2561


ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างการจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 31/05/2561


ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาศ 1 และไตรมาส 2

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 25/05/2561


ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 18/05/2561


ประกาศจัดจ้างการจัดกิจกรรมโอโซนสัญจร และกิจกรรมวันโอโซนสากลประจำปี 2561

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 18/05/2561


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2561)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 11/05/2561


Page 10 of 27