ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 11/02/2562


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 11/02/2562


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 11/02/2562


ประกาศ สปอ. เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 07/02/2562


ประกาศ เรื่อง จ้างที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในเชิงพื้นที่ (Specical Economic Zones : SEZs) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ครั้งที่ 2

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 31/01/2562


ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ จ้างที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในเชิงพื้นที่ (Specical Economic Zones : SEZs) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 30/01/2562


ประกาศ สปอ. เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) ระดับจังหวัด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 25/01/2562


ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2562

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 23/01/2562


ประกาศ สปอ. เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในเชิงพื้นที่ (Special Economic Zones : SEZs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 17/01/2562


ประกาศ สปอ. เรื่อง ประกวดราคาโครงการเช่าบริการระบบ Cloud Computing เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการข้อมูลประชาชนและผู้ประกอบการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 07/01/2562


Page 6 of 27