ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศ สปอ. เรื่องยกเลิกประกาศ จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) ระดับจังหวัด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 26/12/2561


ประกาศ สปอ. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ อก. ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 18/12/2561


ประกาศ สปอ. เรื่อง การประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 14/12/2561


ประกาศ สปอ. เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) ระดับจังหวัด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 22/11/2561


ประกาศ สปอ. เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ อก. ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 21/11/2561


ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 08/11/2561


ประกาศ สปอ. เรื่อง ประกวดราคาโครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 06/11/2561


ประกาศ สปอ. เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 172 ชุด และเครื่องสำรองไฟฟ้า 172 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 06/11/2561


ประกาศ สปอ. เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สปอ. บริเวณอาคารเดิม อาคารส่วนต่อเติมและบริเวณโดยรอบอาคาร ประจำปี 2562 (ระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561-30 กันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 22/10/2561


ประกาศ สปอ. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สปอ. บริเวณอาคารเดิม อาคารส่วนต่อเติม และบริเวณโดยรอบอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561-30 กันยายน 2562)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ 09/10/2561


Page 7 of 27